Vintervedlikehold

Foto: Mostphotos

 

Det er stort tidspress hvor konsentrasjon og søkelys på sikkerhet er helt avgjørende


19.12.2022 - Rita Smedplass
Kategori: Orkland kommune

 

Erfaringene fra de senere årene er at vi må være forberedt på raskt skiftende vær med både pluss- og minusgrader om vinteren. Det stiller store krav til de som skal vedlikeholde 300 kilometer med veg, fortau, gang- og sykkelveger i Orkland.

– Målet er at vegnettet skal fungere godt for alle som bruker det, sier avdelingsleder for samferdsel og park Ivar Lillery, som ber innbyggerne om å gi beskjed dersom det er noe de ikke er fornøyd med.

Erfaringene fra de senere årene er at vi må være forberedt på raskt skiftende vær med både pluss- og minusgrader. Det betyr regn og snø om hverandre og skifte fra snøføre eller slaps til islagte veger og fortau.

– Dette er krevende, men jeg kan forsikre om at vi både brøyter, skraper og strør når situasjonene krever det. Det er vanskelig å skrape det siste islaget, som på grunn av vekslende vær «aldri» smelter helt. Samtidig blir strøingen krevende når strøsanden smelter ned i isen og så fryser til igjen. En del plasser er det i tillegg utfordrende å komme til med riktig utstyr for å skrape, eller underlaget er uegnet for skraping, forklarer Lillery.

Prioriterer gang- og sykkelveger

Vintervedlikeholdet gjøres av både egne mannskaper og innleide entreprenører. Det er laget vedlikeholdsstandarder for når og hvordan arbeidet skal gjøres. Orkland kommune er inndelt i roder, som mannskapene kjører etter.

– Med over 300 kilometer kommunale veger, fortau, gang- og sykkelveger er dette et omfattende arbeid. Spesielt når værsituasjonen er vanskelig vil det ta tid før alle roder fullføres. Noen ganger må det også gjøres prioriteringer knyttet til hvor situasjonen er mest prekær og hvor ressursene skal settes inn, sier Lillery, som understreker at gang- og sykkelveger skal prioriteres når det gjelder strøing.

Dette gjør at det kan gå flere timer fra du som bruker av en veg, fortau eller gang-/sykkelveg opplever forholdene som utfordrende til at man får gjort noe med det.

– Dessverre er det slik at de som driver vedlikeholdsarbeidet ikke kan være på alle steder samtidig, men jeg forstår at dette er vanskelig for folk som opplever at forholdene ikke er holdbare.

Standarder for brøyting

Hovedregelen for brøyting av kommunale veger er at den skal utføres når snødybden når 8 centimeter. Unntaket er Orkdalsveien, Hovsbakkveien og Tverradkomsten som brøytes når snødybden når 5 centimeter. Gang- og sykkelveger og fortau skal brøytes når snødybden når 5 centimeter. Alle turstier, som Orklaparken og Gammelosen, skal brøytes når snødybden når 8 centimeter.

– Vegene skal være framkommelig for kjøretøy som er normalt utstyrt for vinterkjøring. Dette gjør vi ved å redusere mengden snø og is på vegen, samt sikre tilstrekkelig veigrep for trafikantene. Det samme gjelder gang- og sykkelveger og fortau, sier Lillery, som oppfordrer trafikanter om å utvise aktsomhet og ferdes etter de gjeldende forholdene.

Standarder for strøing

Veger uten fortau eller gang og sykkelveg skal strøs. I tillegg strøs det i bakker, svinger og i kryss. Dette av hensyn til myke trafikanter. Fortau, gang- og sykkelveger skal prioriteres. Det skal ikke gå mer enn to timer før strøing iverksettes etter væromslag.

Vis hensyn

Lillery ber innbyggerne om å behandle de som utfører vedlikeholdsarbeidet med respekt og normal høflighet.

– De utfører en svært vanskelig jobb. Det er stort tidspress hvor konsentrasjon og søkelys på sikkerhet er helt avgjørende. Jeg tror mange hadde fått seg en tankevekker dersom de var med noen av de som utfører vintervedlikeholdet og fikk oppleve utfordringene de må løse.

Han ber folk spesielt ta hensyn til parkering langs veg. Dette gjør det vanskelig for de som er ute og utfører vintervedlikehold.

Hva må folk tåle?

Som følge av brøyting eller fresing kan det hende at snø kommer inn på private eiendommer.

– Dette er innenfor tålegrensen etter nabolovens bestemmelser, med mindre brøyting eller fresing foregår på en uforsvarlig og lite hensynsfull måte etter omstendighetene, sier Lillery.

Ved stort snøfall vil tålegrensen for ulemper etter naboloven kunne utvides. Jo mer snø som faller og må fjernes av hensyn til veitrafikk, trafikksikkerhet og framkommelighet, desto større ulempe må naboer til vei måtte tåle. At snø som kommer inn i hager eller innkjørsler kan inneholde strøsand eller salt, er også innenfor tålegrensen etter naboloven.

Hva med skader?

Ved aktsom brøyting der det likevel blir skader på gjerder og vegetasjon, har ikke kommunen eller utførende entreprenør ansvar for skadene.

– Hus- eller grunneier må markere for eksempel med murer, gjerder eller brøytestikker for å hindre påkjørsel som kan gi skade, understreker Lillery.

Hvis det derimot er uaktsom brøyting og det blir skader, kan kommunen eller utførende entreprenør ha ansvar. Vurderer du å sette opp gjerde på din eiendom, må du imidlertid ta høyde for at det skal tåle aktsom brøyting. Skader som oppstår som følge av direkte påkjørsel etter uaktsom utførelse av de som utfører vintervedlikeholdet meldes til Orkland kommune, avdeling for samferdsel og park.

Lillery minner om at huseier har ansvar for å fjerne snø som blir lagt igjen ved privat avkjøring etter brøyting. Snørydding fra private avkjøringer og gårdsplasser skal lagres på egen eiendom eller kjøres vekk.

– Du kan ikke skuffe snø fra eiendommen ut på kommunal veg. Dette kan skape trafikkfarlige situasjoner, sier Ivar Lillery.

Flere med ansvar

I Orkland er det imidlertid ikke bare kommunale veger. Statens vegvesen har ansvar for å brøyte, salte og strø på europa- og riksvegene, mens fylkeskommunene har ansvar for fylkesvegene. I tillegg til offentlige veger er det selvsagt en rekke private veger i Orkland hvor det offentlige ikke har ansvar for vedlikeholdet.

Det er derfor viktig å skille mellom hvem som har ansvar og hvor du henvender deg. Statens vegvesen og Trøndelag fylkeskommune har egne informasjonssider på nett. Der finner du mer informasjon om brøyting og salting for statlige og fylkeskommunale veier:

Ta kontakt med oss!

Lillery ser at det til tider er mange som har meninger i sosiale media om vintervedlikeholdet og han har forståelse for at folk kan bli frustrert.

– Jeg oppfordrer imidlertid innbyggerne heller til å ta direkte kontakt med oss, enten på teknisk vakt utenfor kontortid eller ved å ringe sentralbordet i kontortida. Vi snakker gjerne med dere, og er opptatt av å ha en god dialog.

Har du innspill eller spørsmål om vintervedlikehold av kommunale veger, har du følgende valg:

  • I kontortida kan du ringe sentralbordet på telefon 72 46 73 00.
  • Utenom kontortid ringer du teknisk vakt/beredskap på telefon 72 46 73 73.
  • Meld inn saker på nett til tjenesten GataMi

Bilder

Ivar Lillery portrett
Ivar Lillery. Foto: Steinar Broholm Larsen/Orkland kommune

 

Skrevet av Steinar Larsen
Sist oppdatert 12. desember 2022

Annonser


Medlemmer