Høringsmøte om vannforvaltning

Kraftverksinntaket for Raubekken. Gruveforurensning og kraftutbygging er to viktige påvirkninger på vannet i Orkdalsføret. Har de fått nok oppmerksomhet, eller er det andre utfordringer som er like viktige?

Vannområde Orkla inviterer til åpent høringsmøte om vesentlige vannforvaltningsspørsmål.


31.10.2012 -

Møt opp dersom du har kunnskaper eller brukerinteresser i forhold til vann som du ikke føler har blir tatt hensyn til! Møtet er åpent for alle, både interessegrupper, lag/foreninger, grunneiere, privatpersoner og regionale etater.

Sted: Kommunestyresalen i rådhuset på Berkåk
Tidspunkt: Onsdag 07.11.12 Kl. 19:00

Tilgang til rent vann er helt nødvendig for at vi skal overleve. Det er også grunnlaget for både nærings- og fritidsaktiviteter slik som friluftsliv, landbruk og laksefiske. For å sikre en god forvaltning av vann slik at vi i framtida skal ha minst like god tilgang på disse godene som vi har i dag, har Norge vedtatt en egen vannforskrift.

En viktig milepæl i arbeidet med å følge opp denne er utarbeidelsen av et dokument som heter "Vesentlige vannforvaltningsspørsmål". Dette er en oversikt over hvilke utfordringer vi må prioritere for å nå målet om god miljøtilstand i alle vannforekomster, og er et viktig grunnlag for videre utarbeidelse av forvaltningsplan og tiltaksprogram.
Det ble tidligere i år oppfordret om å komme med innspill. Basert på innspillene er det nå utarbeidet og sendt ut på høring et dokument over vesentlige vannforvaltningsspørsmål for Vannregion Trøndelag. Du kan laste ned dette fra vannportalen (http://www.vannportalen.no/hoved.aspx?m=36300&amid=3592324). Her ligger det også et underlagsdokument for Vannområde Orkla, som beskriver mer detaljert de utfordringene vi har her i dalføret.

I vannregion Trøndelag er disse påvirkningene plukket ut som de viktigste:

Fysiske endringer:
- vassdragsregulering
- havner
- vandringshindre på grunn av vei eller kanalisering
- erosjonssikringer i forbindelse med jordbruk.

Forurensning:
- punktkilder fra industri og kommunale avløp
- diffuse kilder fra landbruk, gruveforurensing, avrenning fra byer, forurenset grunn
- spredning av miljøgifter.

Biologiske påvirkninger:
- rømt oppdrettsfisk
- lakselus
- lakseparasitten Gyrodactylus Salaris
- fremmede arter som ørekyt

Vannregionen ønsker blant annet tilbakemelding på:
• Er det tydelig hvilke vannforvaltningsspørsmål, utfordringer og påvirkninger som er vesentlige i vannregionen?
• Er det spørsmål, utfordringer eller forhold du/dere savner, eller som du/dere mener er feil beskrevet?
• Har du data, kunnskap eller observasjoner som kan supplere og styrke kunnskapsgrunnlaget som er brukt i dokumentet?

Fra vannregion Trøndelag kommer prosjektleder Bendik Eithun Halgunset. Det er lagt opp til politisk behandling av høringsdokumentet i hver enkelt kommune i etterkant av dette møtet.

 

 

Red: AMS

Annonser


Medlemmer