Etterbruk av skolene behandlet i kommunestyret

 

Meldal kan komme til å bruke 32 millioner på barnehager i årene som kommer. Og bygningsmassen på Løkken skole skal selges.


08.03.2013 -

Kommunestyret vedtok torsdag at Meldal kommune skal prøve å finne rom i ny økonomiplan for å bruke 12 millioner på å finansiere flytting av Storås og Å barnehager til tettstedenes skoler. Å lage et forprosjekt på ny barnehage i Grefstad krets ble enstemmig vedtatt av kommunestyret. Det er altså foreløpig ikke vedtatt å bygge ny barnehage til 20 millioner – dette vil behandling av ny økonomiplan til høsten avklare.

Etterbruk
Ett av de viktigste temaene for kommunestyretmøtet var etterbruk av skolebygningene som nå er nedlagt og til dels nokså forlatt. Torsdagens møte ble en nokså heftig batalje, som diskusjoner rundt grendeskoler ofte blir. Vedtaket ble til sist at Storås skole og Å skole skal utbedres og bygges ut til å huse barnehagene, og prislappen for dette er altså som tidligere nevnt, 12 millioner kroner.
Kommunestyret har også gitt rådmannen i oppdrag å kontakte lag og organisasjoner og andre interessenter som kan benytte de arealene som ikke blir brukt til barnehage for å skape et visst inntektsgrunnlag.

Grefstad
Kommunestyret viste stor uenighet rundt etterbruken av Grefstad skole. Her ble resultatet et knappest mulig flertall (ti mot ni stemmer) for et prosjekt som skal vurdere og utvikle arealet Grefstad skole og Lille Skaugum til boligområde. Kommunestyrets flertall ønsker også å få vurdert om deler av den kommunale bygningsmassen eventuelt kan benyttes som ungdomshus.
Mindretallet stemte på formannskapets opprinnelige forslag som ønsker området vurdert som bolig- og næringsareal gjennom en arkitektkonkurranse. Her lå ikke alternativet ungdomshus inne i forslaget.
Rådmannen skal ta kontakt med arkitektstudenter som skal vurdere mulighetene i området.

MuLb
Når det gjelder etterbruken av MuLb (tidligere Meldal ungdomskole/Løkken barneskole), fattet kommunestyret et vedtak (med 13 stemmer) som inkluderer salg av bygningsmassen, mens kommunen foreløpig vil ha hånd om tomteeiendommen, selve «indrefileten» av Løkken sentrum, med tanke på utvikling av området. Salg/overdragelse av bygget vil da kombineres med langsiktig leie eller bygsling av tomtearealet.
Kommunen skal inngå forhandlinger med interessenten som i etterbruksprosessen har meldt sin interesse for å overta bygget, sier vedtaket.

 

AMS

Annonser


Medlemmer